Mans de Sant

Influència del fred en el massatge amb Cool Roller

Els mitjans que s’empren en crioteràpia, poden produir el seu efecte refrigerant per tres fenòmens ben diferents: conducció, convecció i evaporació. En Mans de Sant, el centre de fisioteràpia de Sant Cugat del Vallès, som experts en els massatges profunds amb l’aplicació de fred amb Cool Roller.

Quan el mitjà emprat es posa en contacte directe amb la zona que cal tractar, la transferència d’energia es produeix per conducció; això succeeix quan apliquem el CoolRoller, bosses de gel, tovalloles humitejades, etc. En aquest cas la transferència de calor es produeix per interacció directa de les molècules de l’àrea calenta amb les de l’àrea freda. La magnitud del canvi de temperatura i les modificacions biofísiques secundàries a aquest dependran d’una sèrie de factors:

Diferència de temperatura entre el Cool Roller i els teixits.

Com més gran sigui la diferència de temperatura entre el CR i el teixit sobre el qual actua, majors seran els canvis o resultats obtinguts.

El temps d’exposició.

La temperatura de la pell en contacte amb el Cool Roller disminueix en un temps molt breu; mentre més prolongada sigui l’exposició millor serà la refrigeració de de els teixits més profunds (subcutanis i músculs).

La conductivitat tèrmica de l’àrea sobre la qual actua el Cool Roller.

La conductivitat tèrmica està relacionada amb el contingut d’aigua en els teixits, els músculs té un contingut d’aigua superior al teixit gras, per tant s’aconseguirà una disminució de la temperatura en zones amb baix contingut gras.

Efectes fisiològics del massatge amb Cool Roller: disminució de la temperatura i metabolisme tissular, disminució del flux sanguini, disminució de la inflamació i edema, disminució del dolor i l’espasme muscular.

Efectes de fred sobre els vasos sanguinis durant el massatge amb Cool Roller:

La reacció immediata de l’aplicació de fred en l’organisme és un descens de la temperatura amb modificacions circulatòries, que, en aplicacions de curta durada, produiran una vasoconstricció d’artèria i venes, màxima en l’àrea directament tractada.

Aquesta vasoconstricció es produeix tant per l’acció directa del fred sobre la musculatura llisa dels gots, com per la seva acció indirecta, ja que en actuar sobre les terminacions nervioses cutànies, dona lloc a una excitació reflexa de les fibres adrenérgicas; aquestes, en augmentar la seva activitat, contribueixen a la vasoconstricció.

La vasoconstricció així produïda condueix a una reducció del flux sanguini en l’àrea tractada. A conseqüència d’això també es redueix l’extravasació de fluid dins de l’interstici.

A la reducció del flux sanguini contribuirà també l’augment de la viscositat sanguínia.

Quan el Cool Roller porta 2-3 minuts funcionant, es produeix una gran vasodilatació a conseqüència del massatge profund dels teixits.

A mesura que anem aplicant el Cool Roller actua més l’efecte del massatge i, pressió i moviment que el propi fred per tant podem deduir que durant els primers minuts del tractament, el fred és l’agent dominant, el segueix un espai de temps en què s’anivellen els efectes del fred i del massatge al final dels 10 minuts, el massatge predomina sobre el fred, és a dir tenim un efecte fred- vasoconstrictor i analgèsic, un efecte fred calor mitjançant l’acció del massatge i el fred i un efecte de massatge –vasodilatador i calmant, si després apliquem una altra vegada el Cool Roller fred obtenim de nou un predomini del fred-vasoconstricció.

 Massatge de fisioterapia amb Cool Roller a Sant Cugat


Articles recents

Skip to content