Mans de Sant

Fonaments del Criomassatge Terapèutic en Sec

El Criomassatge Terapèutic en Sec (CTS), el sistema patentat per Mans de Sant, el centre de fisioteràpia de Sant Cugat, té unes característiques diferencials respecte a altres tipus de massatge terapèutic-esportiu manual, la primera característica a destacar és que li agent fred està present amb els avantatges que això comporta, la segona característica és que es poden fer diverses manipulacions diferents estimulant a el mateix temps i uniformement un gran nombre de receptors cutanis el que provoca una relaxació immediata en la musculatura, la tercera característica és que tant la crioteràpia com el massatge profund es combinen aconseguint un efecte relaxant, descontracturant, antiespasmòdic i antiinflamatori en un breu espai de temps.

En aplicacions de curta durada es produirà una vasoconstricció sobretot en l’àrea tractada.

La vasoconstricció així produïda condueix a una reducció de l’flux sanguini a l’àrea tractada, conseqüència d’això, també es redueix la extravasació de fluid en el interstici cosa que sí passa quan es realitzen maniobres de massatge terapèutic.

Quan apliquem el Cool Roller, la sensació que es té en el mateix instant és de fred, pressió moviment i relaxació-alleugeriment, a mesura que va avançant la teràpia això és als 5-10 segons, l’efecte de l’fred gairebé no es nota i va deixant pas de manera gradual a una sensació de moviment, relaxació-alleugeriment i pressió.

Al CTS predomina l’acció mecànica sobre el fred, l’efecte de l’fred produeix una analgèsia a la zona i trenca el cercle dolor-espasme-dolor, també refreda els teixits superficials a mesura que fem pressió, evitant així la inflamació local que sol acompanyar les manipulacions profundes del massatge terapèutic, el fred disminueix la conducció nerviosa i la reducció de la seva activitat sinàptica d’aquí el seu efecte analgèsic. Altres teories apunten la possibilitat que el fred i el massatge actuïn com un contra irritant, modificant la sensació dolorosa pel mecanisme de “gate control sistem”.

Una cosa que cal tenir en compte amb el CTS és que l’efecte fred de l’a l’inici de la teràpia és a nivell superficial, per refredar els teixits profunds s’ha d’insistir passant el o els Cool Roller ben freds en una mateixa zona, a nivell superficial , es busca amb l’efecte de l’fred estimular els receptors cutanis els quals s’encarregaran de provocar tot un seguit de mecanismes fisiològics i bioquímics que donaran com a resultat una disminució de l’espasme, una analgèsia i relaxació immediata i una acció antiinflamatòria, l’efecte mecànic de l’massatge en si és el que ens ajudarà a arribar als músculs profunds.

Per relaxar un múscul mitjançant un agent fred no cal que la temperatura del múscul disminueixi, empíricament es demostra observant la rapidesa amb que es relaxa el múscul als pocs segons d’aplicar-li un agent fred sense que hagi tingut temps de refredar el múscul subjacent. Hunt va demostrar que la millora muscular produïda pel fred pot ser deguda a un mecanisme reflex més que a una acció directa de disminuir la informació sensorial, de fet quan el fred s’aplica sobre els músculs adjacents, i no directament sobre el estimulat, no produeixen canvis detectables, la qual cosa suggereix una relació específica entre el múscul la unitat motora és estimulada i el lloc estimulat pel fred.

L’aplicació d’un massatge terapèutic en un espasme o contractura pot provocar vasodilatació.

D’altra banda la calor pot produir una moderada resposta inflamatòria, a l’alliberar-se a la zona mediadors de el tipus de la histamina i prostaglandines, que actuen sobre els vasos de resistència produint vasodilatació.

El massatge amb Cool Roller

Per això, el massatge terapèutic pot produir una inflamació local i passatgera que ajuda a reparar els teixits lesionats o contracturats el que al seu torn comporta una acceleració de el metabolisme i com a conseqüència la possibilitat de molèsties durant les primeres 24-36 hores posteriors al massatge. Amb el Cool Roller aquest procés no ocorre o passa amb molta menys intensitat ja que l’efecte de l’fred alenteix el metabolisme basal i metabòlic a el mateix temps que es treballen els teixits.

 Fisioterapia de Criomassatge Terapèutic en Sec

Articles recents

Skip to content