Mans de Sant

El valor dels fisioterapeutes educatius

La feina d’aquests fisioterapeutes educatius amb alumnat amb necessitats especials permet a aquests assolir la plenitud del seu desenvolupament i la màxima qualitat de vida, però en ocasions és una figura que no és prou coneguda dintre del sistema educatiu i de salut. D’acord amb la campanya del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, Mans de Sant, el centre de fisioteràpia a domicili de Sant Cugat, es vol fer ressò d’aquesta tasca.

El fisioterapeuta educatiu s’integra en les estructures educatives per facilitar l’accés al currículum dels alumnes amb necessitats especials, essencialment associades a discapacitats físiques i motores. A més, aquests professionals poden desenvolupar el seu treball en equips d’orientació educativa i psicopedagògica; centres de desenvolupament infantil i d’atenció primària; centres d’educació especial; escoles i instituts ordinaris, i organitzacions sense ànim de lucre de persones amb discapacitat i les seves famílies.

D’acord amb l’Observatori de la Discapacitat Física, a Catalunya hi ha un total de 7.638 estudiants amb discapacitat, entre 2 i 21 anys. D’aquests, la gran majoria assisteixen el 100% del temps escolar a un centre d’educació especial, exactament 6.676 alumnes –un 88% del total-. Entre els alumnes que assisteixen al centre d’educació especial més del 50% de les hores escolars, la majoria tenen discapacitat intel·lectual –un 51%- seguida d’un trastorn generalitzat del desenvolupament –24%-. Atenció directa o indirecta als alumnes.

L’atenció amb fisioteràpia en alumnes amb necessitats educatives especials pot ser directa i/o indirecta, centrada, en aquest últim cas, en la col·laboració amb altres professionals implicats en l’atenció d’aquests menors. L’atenció indirecta engloba accions dins d’un equip multidisciplinari com ara l’establiment de protocols per avaluar les necessitats de tractament amb fisioteràpia; avaluar les habilitats físiques i proposar adaptacions en l’entorn de l’estudiant amb discapacitat, i informació a professionals i famílies de l’estudiant implicats, entre d’altres.

Volem posar en valor la immensa tasca que fan els fisioterapeutes educatius amb l’alumnat amb discapacitat, posant de manifest la rellevància d’aquest treball per al benestar, la qualitat de vida i el ple desenvolupament de tots els nens i nenes amb necessitats especials. És fonamental que totes les famílies, centres educatius i professionals implicats siguin conscients de què la fisioteràpia ha d’estar present en la vida d’aquests menors. Sovint, per desconeixement, es comença a actuar massa tard perdent un temps molt valuós d’intervenció.

Articles recents

Skip to content