Mans de Sant

Acció del criomassatge sobre el sistema neuromuscular

Un massatge suau i superficial, per mecanisme reflex, produeix dilatació capil·lar i relaxació muscular, el que dóna lloc a sedació. Un massatge més ràpid i profund, per la seva acció mecànica, produeix estimulació, millora l’excitabilitat muscular i produeix desig d’activitat. El Criomassatge Terapèutic en Sec (CTS), amb Cool Roller, en produir un augment de la circulació, dona lloc a una millor aclariment dels productes de rebuig i proporciona major quantitat de sang fresca i oxigenada; d’aquesta manera millora la nutrició muscular, la seva flexibilitat i la seva vitalitat.

El Criomassatge Terapèutic en Sec no altera l’equilibri àcid-base, com si succeeix amb el exercir que dóna lloc a acidosi. A més impedeix la concentració d’àcid làctic i d’altres metabòlits.

El Criomassatge Terapèutic en Sec sobre els nervis sensitius produeix una disminució de la sensibilitat, disminuint la sensació de dolor, pel que la seva acció és anestèsica: sobre els nervis motors, augmenta la seva excitabilitat, la contracció muscular i els desitjos d’activitat, i sobre els nervis secretors, dóna lloc a un augment de l’activitat secretora de les vísceres per ells innervades.

Finalment, l’acció del massatge sobre una extensa superfície corporal produeix una sensació de benestar conseqüent als seus efectes tònics i sedants. Si vols comprovar quins són els efectes del Criomassatge Terapèutic en Sec visita Mans de Sant, el centre de fisioteràpia de referència a Sant Cugat del Vallès. El gerent d’aquest centre, Ivan Alòs, és el creador de Cool Roller i del mètode patentat Criomassatge Terapèutic en Sec.

 Massatge de fisioteràpia amb Cool Roller a Sant Cugat

Articles recents

Skip to content