top of page

cool roller

És l’única  eina
de massatge revolucionària amb la qual pots combinar l’efecte antiinflamatori del fred o l’efecte relaxant de la calor
Cool-roller_logo_fondob-2-3.jpg
1.jpg
_I7A8152.jpg

Cool Roller va ser creat per Ivan Alós, el gerent de Mans de Sant, el centre de massatge fisioterapèutic de referència a Sant Cugat del Vallès. Es tracta d’una eina de massatge que revoluciona el massatge terapèutic. L’aparell té una forma ergonòmica i permet aplicar el principi del contrast fred-calor d’una manera còmoda per al pacient al que se li aplica i pel terapeuta que l’utilitza. A la pàgina web de Mans de Sant podràs adquirir a través del correu electrònic els diferents models d’aquest massatges, així com la seva complements amb la qual es pot aplicar el Criomasaje Terapèutic en Sec.

Captura de pantalla 2019-04-17 a las 11.

Què és i característiques de Cool Roller

Cool Roller és un aparell petit, construït en plàstic dur, que té forma de 2 esferes, una anterior i una posterior, enganxades una amb l’altra a través d’un coll. La seva superfície està composta per rugositats anomenades llunes, per estimular alguns receptors de la pell i per evitar que Cool Roller rellisqui i perdi el teixit objectiu. Per dins té un gel tèrmic, que pot posar-se en un congelador si es vol treballar amb un massatge amb fred o dur-se a un microones si es vol treballar amb un massatge calent.

Cool Roller té a més un punter en l’esfera anterior. El punter serveix per a diferents objectius d’acord a la grandària del punter que es triï.

 

Originalment tenia només un punter, però avui en dia té 4:

  • Punter rodó petit: serveix per treballar els punts de gallet i les fàscies.

  • Punter rodó gran: serveix per treballar els punts de gallet en músculs grans (per exemple gluti major o gluti mig).

  • Punter # 3: la seva punta és més petita i més fina. Es pot utilitzar per a punts de gallet petits o molt específics. Actualment Alós es troba desenvolupant una tècnica per aquest punter, que consisteix en la percussió del punt de gallet.

  • Punter bec d’ànec: serveix per treballar les fibres musculars perpendicularment per alliberar punts de gallet, a manera d’un massatge Cyriax, però dinàmic.

 

Avantatges de l’ús de Cool Roller

La forma en què està dissenyat Cool Roller permet fer coses que la mà no pot fer. La seva forma de dues esferes enganxades li permet adaptar-se perfectament a tots els relleus del cos (sigui en coll, a les espatlles, en braços, a l’esquena, a les cames o on sigui que es vulgui utilitzar) a més de ser capaç de rodar sense relliscar (cosa que la mà no pot fer. el material plàstic amb el qual està fet li permet suportar la pressió que exerceix el terapeuta per arribar a plans profunds sense deformar-se.
El fred de Cool Roller és un fred agradable, que no genera espasme en els músculs, sinó tot el contrari, els relaxa i més desinflama.


Finalment, l’ús de Cool Roller desgasta menys al fisioterapeuta. El massatge convencional requereix de diverses maniobres amb les mans i els dits que cansen i desgasten els dits, per la qual cosa Cool Roller està pensat també per la comoditat del terapeu

Cuidados y preparación para el uso (en castellano)

Por supuesto, es indispensable ante todo la higiene. Lavar Cool Roller con agua y jabón bien, antes de colocarlo en el microondas o en el congelador para la siguiente aplicación.

Si quieres utilizar la aplicación caliente puedes calentar en microondas, pero recuerda introducir Cool Roller sin el puntero, por lo que puede explotar si no lo sacas. Programa en el microondas 30 segundos a máxima potencia y estará listo.

Instrucciones para masaje con frío:

Utilización:

La aplicación de frío está indicada para el tratamiento de lesiones dolorosas (por ejemplo torceduras de tobillo, contusiones menores) pero también para aliviar dolores crónicos provocados por lesiones musculo esqueléticas. El frío también ayuda a reducir el entumecimiento, la inflamación  el dolor y ayuda a la circulación de las piernas, migrañas, jaquecas, celulitis, picaduras, agujetas.

No utilice el Cool Roller® frío en caso de:

Condiciones médicas para las que no esté indicado, como, la alergia al frío, pérdida de sensibilidad cutánea (por ejemplo diabéticos),  la tromboflebitis profunda,  por ejemplo la enfermedad de reynaud, alteraciones vasculares periféricas, hipertensión no tratada o heridas abiertas. Solicite asesoramiento médico en caso de duda.

Instrucciones para masaje con calor.

Utilización:

1.La utilización a base de calor, está indicado en caso de de dolores musculo esqueléticos crónicos (siempre que no se observe inflamación aguda o se note la zona hinchada).El calor alivia el dolor y ayuda a reducir los espasmos musculares (por ejemplo dolor de espalda, dolores menstruales, artritis reumatoide).

Precauciones:

No utilice el producto en las condiciones siguientes:

Situaciones médicas para las que esté contraindicado el tratamiento con calor ,enfermedad vascular periférica,enfermedad coronaria avanzada, sensibilidad cutánea disminuida, insuficiencia hepática o renal significativa , como inflamación aguda, dermatitis, trombosis venosa severa,uso en zonas intervenidas quirúrgicamente.En caso de duda consulte a su médico.
 

Instrucciones de uso:

Cool Roller se aplica directamente sobre la piel.
A) Uso en frío:

Cool Roller se puede aplicar directamente encima la piel el tiempo que dure el masaje. El frío de Cool Roller® puede durar hasta 30 minutos, irá calentándose a medida que lo use.

Preparación en frío:

Mantenga el Cool Roller en el congelador de forma que está siempre listo para su uso.

B) Uso en caliente:

​​​​Aplique el Cool Roller sobre la zona a masajear, el calor puede durar 30 minutos aproximadamente.Preparación en caliente-horno microondas: Saque el tapón del Cool Roller. Coloque el Cool Roller dentro del microondas. Caliente el Cool Roller a intervalos siguiendo las indicaciones de los símbolos de calentamiento para horno microondas. 650W  35 segundos ,800W 30 segundos. Retire el Cool Roller cuidadosamente del horno microondas, tápelo y sacúdalo para repartir bien el líquido de dentro y se distribuya el calor uniformemente.

 

Aplicación de Cool Roller caliente sobre la piel:

1. Compruebe que no existen fugas antes de utilizar el producto.
2. Tape bien el Cool Roller.
3. Compruebe que la temperatura es la deseada colocando el Cool Roller® contra su antebrazo. Si está demasiado caliente deje que se enfríe. Cuando la temperatura le resulte óptima, aplique el Cool Roller®  sobre la zona deseada.
 
Precaución:

Si dispone de un horno microondas de potencia desconocida o que sea muy variable, utilice el programa de descongelado y caliente el producto en periodos de 40 segundos
No caliente el Cool Roller en un horno convencional o al fuego.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones para el cuidado e higiene del Cool Roller:

Es probable que salga una pequeña cantidad de gel del interior de Cool Roller al calentarlo en el microondas. Si eso ocurre, limpie el microondas una vez apagado, el gel no es tóxico
Puede rellenar el gel del interior del Cool Roller con el envase especial para rellenar Cool Roller  que puede encontrará en nuestro catálogo de productos

Cool Roller y sus  tapones pueden lavarse directamente con agua y jabón neutro o antibacteriano después de cada uso.

 

Si quieres unas la aplicación fría puedes congelar durante 1 hora. Cool Roller se mantendrá frío hasta 25 minutos.

 

Para concluir, Cool Roller está pensado en pro del paciente y en pro del terapeuta. Es un concepto innovador y que nos permitirá ofrecer excelentes beneficios. Como creadores de esta herramienta, en Manos de San se forma a los fisioterapeutas en las diversas técnicas donde se utiliza Cool Roller. Además, disponemos de una tienda online donde comprar a través de email estos masajes.

Cures i preparació per a l’ús (en català)

Per descomptat, és indispensable abans de res la higiene. Cal rentar Cool Roller amb aigua i sabó bé, abans de col·locar-lo al microones o al congelador per a la següent aplicació.
Si vols fer servir l’aplicació calenta pots escalfar en microones, però recorda introduir Cool Roller sense el punter, de manera que pot explotar si no ho treus. Programa al microones 30 segons a màxima potència i estarà llest.

Instruccions per a massatge amb fred:

Utilizació:

L'aplicació de fred està indicada per al tractament de lesions doloroses (per exemple torçades de turmell, contusions menors) però també per a alleujar dolors crònics provocats per lesions musculo esquelètiques. El fred també ajuda a reduir l'entumiment, la inflamació el dolor i ajuda a la circulació de les cames,migranyes, jaquecas, cel·lulitis, picades, cruiximent.

No utilitzi el Cool Roller fred en cas de:

Condicions mèdiques per a les quals no estigui indicat, com, l'al·lèrgia al fred, pèrdua de sensibilitat cutània (per exemple diabètics), la tromboflebitis profunda, per exemple la malaltia de reynaud, alteracions vasculars perifèriques, hipertensió no tractada o ferides obertes. Sol·liciti assessorament mèdic en cas de dubte.

Instruccions per a massatge amb calor.

Utilització:

1.la utilització a base de calor, està indicat en cas de de dolors musculo esquelètics crònics (sempre que no s'observi inflamació aguda o es noti la zona inflada).La calor alleuja el dolor i ajuda a reduir els espasmes musculars (per exemple dolor d'esquena, dolors menstruals, artritis reumatoide).

Precaucions:

No utilitzi el producte en les condicions següents:

Situacions mèdiques per a les quals estigui contraindicat el tractament amb calor ,malaltia vascular perifèrica,malaltia coronària avançada, sensibilitat cutània disminuïda, insuficiència hepàtica o renal significativa , com a inflamació aguda, dermatitis, trombosi venosa severa,ús en zones intervingudes quirúrgicament.En cas de dubte consulti al seu metge.


Instruccions d'ús:

Cool Roller s'aplica directament sobre la pell.
A) Ús en fred:

Cool Roller es pot aplicar directament damunt la pell el temps que duri el massatge. El fred de Cool Roller® pot durar fins a 30 minuts, anirà escalfant-se a mesura que l'usi.

Preparació en fred:

Mantingui el Cool Roller en el congelador de manera que està sempre llest per al seu ús.

B) Ús en calent:

Aplicació el Cool Roller sobre la zona a masajear, la calor pot durar 30 minuts aproximadament.Preparació en calent-forn microones: Servei el tap del Cool Roller. Col·loqui el Cool Roller dins del microones. Calent el Cool Roller a intervals seguint les indicacions dels símbols d'escalfament per a forn microones. 650W 35 segons ,800W 30 segons. Retiri el Cool Roller acuradament del forn microones, tapi'l i sacsegi'l per a repartir bé el líquid de dins i es distribueixi la calor uniformement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicació de Cool Roller calenta sobre la pell:

1. Comprovi que no existeixen fugides abans d'utilitzar el producte.
2. Tapi bé el Cool Roller.
3. Comprovi que la temperatura és la desitjada col·locant el Cool Roller® contra el seu avantbraç. Si està massa calent deixi que es refredi. Quan la temperatura li resulti òptima, aplicació el Cool Roller® sobre la zona desitjada.

Precaució:

Si disposa d'un forn microones de potència desconeguda o que sigui molt variable, utilitzi el programa de descongelat i calent el producte en períodes de 40 segons
No calent el Cool Roller en un forn convencional o al foc.

Instruccions per a la cura i higiene del Cool Roller:

És probable que surti una petita quantitat de gel de l'interior de Cool Roller en escalfar-lo en el microones. Si això ocorre, netegi el microones una vegada apagat, el gel no és tòxic
Pot emplenar el gel de l'interior del Cool Roller amb l'envàs especial per a emplenar Cool Roller que pot trobarà en el nostre catàleg de productes

Cool Roller i els seus taps poden rentar-se directament amb aigua i sabó neutre o antibacterià després de cada ús.


Si vols unes l’aplicació freda pots congelar durant 1 hora. Cool Roller es mantindrà fred fins a 25 minuts.


Per concloure, Cool Roller està pensat en pro del pacient i en pro del terapeuta. És un concepte innovador i que ens permetrà oferir excel·lents beneficis. Com creadors d’aquesta eina, en Mans de Sant es forma als fisioterapeutes en les diverses tècniques on s’utilitza Cool Roller. A més, disposem d’una botiga online on comprar a través d’email aquests massatges.

LESIONS DOLOROSES

L’aplicació de fred està indicada per al tractament de lesions doloroses (per exemple torçades de turmell, contusions menors).

DOLORS CRÒNICS

Alleujar dolors crònics provocats per lesions musculo esquelètiques.

INFLAMACIONS

El fred també ajuda a reduir el entumiment, la inflamació i el dolor.

MIGRANYES, CEL·LULITIS, AGULLETES

Ajuda a la circulació de les cames, migranyes, mals de cap, cel·lulitis, picades, agulletes.

DOLORS MUSCULOESQUELÈTICS

La utilització a força de calor, està indicat en cas de de dolors musculo esquelètics crònic.

DOLOR D’ESQUENA I MENSTRUAL

La calor alleuja el dolor i ajuda a reduir els espasmes musculars (per exemple mal d’esquena, dolors menstruals, artritis).

SOBRE DE LA PELL

Cool Roller es pot aplicar directament sobre la pell el temps que duri el massatge.

CONGELADOR O MICROONES

Cool Roller fred es conserva al congelador i el calent al microones.

instrucciones_cool_roller.jfif
bottom of page